Yngre forskere bygger bro mellem universiteter og hospitaler

For at styrke de sociale forbindelser og den faglige sparring mellem yngre forskere har Clinical Academic Group Physical Activity and Sport in Clinical Medicine (CAG imPAct) etableret et netværk med kandidatstuderende, ph.d.-studerende og postdocs. De unge forskere skal bygge bro mellem forskning på hospitaler og universiteter og skabe nye samarbejdsflader, der styrker både egne karriemuligheder og den forskning som i sidste ende gavner patienterne.  

Det er vigtigt, at man også får skabt sine egne relationer, som ikke er afhængige af eller låst fast i de eksisterende strukturer. Netværket for yngre forskere, er en mulighed for dette.

Videndeling om metoder på tværs af organisationer

En af forskerne bag netværket for yngre forskere i CAG imPAct er læge og ph.d.-studerende Arthur Ingersen. Som en del af hans CAG ph.d.-projekt sidder han til dagligt i forskningsmiljøet på København Universitet, hvor han undersøger, hvordan fysisk aktivitet kan hjælpe patienter med type 2 diabetes.

”Der er flere gode grunde til at have et netværk for yngre forskere på tværs af basal og klinisk forskning. Det giver mulighed for vidensdeling og sparring om eksempelvis konkrete forskningsmetoder som bruges med forskellige vinkler på tværs af de basale og kliniske fag. Derudover giver det også mulighed for erfaringsudveksling imellem yngre og mere erfarne kolleger i forskningsmiljøet”, fortæller Arthur.

Ved at styrke netværket blandt de yngre forskere ønsker CAG’en at skabe nye forskningsrelationer og samarbejder på tværs af de faste organisationsstrukturer. Men et godt netværk blandt de unge forskere kan også have betydning for karrieremuligheder.

”I mit eget netværk oplever jeg, at man tænker meget på tværs. Det kan have stor betydning både fagligt og personligt. Hvis du f.eks. vil arbejde inden for et særligt område eller hvis du har en ide til et projekt, kan det være godt at kende nogen, du kan tale med om den ide og om hvilke muligheder der er for at efterprøve den. Det er vigtigt, at man også får skabt sine egne relationer, som ikke er afhængige af eller låst fast i de eksisterende strukturer. Netværket for yngre forskere, er en mulighed for dette,” forklarer Arthur.

Når man har erfaring både fra hospitalet og universitetet, ser og forstår man ofte nogle andre sammenhænge, men man lærer også, at der er forskel på den viden man tilegner sig.

CAG ph.d.’en ser og forstår forskelle og sammenhænge

Arthur Ingersen er CAG ph.d. i CAG imPAct

Læge, ph.d.-studerende Arthur Ingersen

Netop overførsel af viden på tværs af organisationsstrukturer er grundlæggende for CAG-tankegangen og for etableringen af CAG-ph.d.’erne i GCHSP, og her spiller de unge forskere en vigtig rolle. Når CAG ph.d.’erne med deres projekter trækker viden ind fra både det kliniske og basale område, genererer de ny viden, hvor begge områder er repræsenteret i processen og i projektresultatet.

”Når man har erfaring både fra hospitalet og universitetet, ser og forstår man ofte nogle andre sammenhænge, men man lærer også, at der er forskel på den viden man tilegner sig. Den personlige erfaring fra det kliniske arbejde er ukontrolleret, i modsætning til erfaringen fra et forskningsprojekt. Som læge på hospitalet oplevede jeg, at jeg fik et øjebliksbilledet af patienten. Fordi mit eget forskningsprojekt løber over længere tid, lærer jeg forsøgsdeltagerne at kende på et andet plan en på hospitalet,” siger Arthur.

Hvis man i hverdagen ikke sidder sammen, kan det være svært at finde en, der har den basale viden, som kan hjælpe med at undersøge og besvare det spørgsmål, som du er stødt på i klinikken.

Stærkt fagligt netværk som løftestang for tværgående udfordringer

Ønsket om at forskning og klinik inden for afgørende forskningsområder rykker tættere sammen i fremtiden, bygger allerede på gode erfaringer herhjemme og i udlandet. Og mere end nogen sinde før er der behov for løsninger på strukturelle udfordringer som finansiering af tværgående projekter, ansættelsesforhold og deling af data.

Men et solidt fagligt netværk kan understøtte samarbejdet langt hen ad vejen.

”Nogen gange handler det om at finde den rette person til et samarbejde. I klinikken støder man på mange ubesvarede spørgsmål, som man kan tage med sig tilbage til forskningen og fra universitetet kan man tage viden om den sidste nye forskning med ind i klinikken. Men hvis man i hverdagen ikke sidder sammen, kan det være svært at finde en, der har den basale viden, som kan hjælpe med at undersøge og besvare det spørgsmål, som du er stødt på i klinikken”, slutter Arthur.

OM CAG ph.d.

Ønsket om et tættere samarbejde på tværs inden for diverse forskningsområder har allerede udmøntet sig i 12 CAG-samarbejder i GCHSP, der ud over en række excellente topforskere består af ph.d.-studerende. CAG ph.d.’erne er sammen med de øvrige CAG-medlemmer med til at styrke implementering af ny viden på tværs og øget samarbejde mellem basal og klinisk forskning.

Læs mere om CAG-ph.d. i GCHSP

Om CAG ph.d. Arthur Ingersen

Ph.d.-projekt: Exercise is Medicine in a World of Pharmacology

Som led i Arthurs ph.d.-projekt i CAG’en skal han udføre et projekt både på Panum, hvor han sidder til daglig og ligeledes på Bispebjerg Hospital.

Arthur har været uddannet læge siden starten af 2018. Han har tidligere forsket i type 2 diabetes og betydningen af svingninger i energidepoterne for ændringer i insulinfølsomheden. Han har taget sit KBU-forløb på Bispebjerg Hospital. Nu undersøger han med sit ph.d.-projekt, hvordan træning påvirker evnen til at producere og udskille insulin.

Profil på Biomedicinsk Institut X-lab

CAG impacts netværk for yngre forskere

Netværket blev skudt igang med et arrangement om translationel forskning den 10. oktober 2019 under titlen: “Initiating translational research – How do we go from basic science to clinical research and back?” De unge forskere skal bygge bro mellem forskning på hospitaler og universiteter med ny viden om fysisk aktivitet i forebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning.

OM CAG Physical Activity and Sport in Clinical Medicine (imPAct)

Der mangler viden til lægerne ude i klinikken om den gavnlige effekt af fysisk aktivitet i forbindelse med både forebyggelse og vejledning men også som en del af behandlingen af mange forskellige sygdomme. Derfor arbejder CAG imPAct på at få den viden ind allerede i lægeuddannelsen.

CAG Physical activity and sport in clinical medicine (imPAct) igangsætter translationel forskning i fysisk aktivitet i et direkte samspil mellem basal forskere og kliniske forskere. Samarbejdet skal styrke gensidig inspiration på tværs af hospitaler og universitets fakulteter/institutter og medføre en synergi mellem forskning, klinisk aktivitet og uddannelse i forbindelse med fysisk aktivitet i forebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning.

CAG formandskabet i CAG imPAct består af:

  • Michael Kjær, CAG formand, Klinisk Professor, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden
  • Flemming Dela, CAG næstformand, Leder af forskningsgruppen Xlab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere om CAG imPAct

Translationel forskning

Translationel forskning overfører viden fra laboratoriet til klinikken og samfundet. Den translationelle proces beskriver overgangen fra forskningsfund og observerede effekter i celler og dyr i laboratoriet, til indledende kliniske forsøg med få raske mennesker og sidenhen store kliniske studier af patienter, frem til implementeringen i sundhedssystemet og samfundet. Når man bevæger sig fra klinikken over i basalforskningen, kan det være på baggrund af observationer af sygdomsfænomener, som man under kontrollerede omstændigheder i laboratoriet kan undersøge og forsøge at behandle, hvorefter den translationelle proces kan indledes.

H.K.H prinsesse Benedikte besøger CAGCAGs er en succes